Ders Notları

Genel İşletme 1. Sınıf 1. Dönem Ders Notları #1

İşletme Nedir?

Belirli bir amaca ulaşmak için; malların, hizmetlerin planlı ve sistemli bir şekilde üretilmesine işletme denir.

NOT: İşletmenin en önemli konusu kar elde etmektir.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

İhtiyaç

Karşılandığında insana mutluluk, karşılanmadığında ise acı ve üzüntü veren duyguya ihtiyaç dedir.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

Fayda

Üretilen mal veya hizmetlerin, insanların ihtiyaçları karşılama özelliğidir. Kullanma değeri olan bir şeye faydalı, kullanma değeri olmayana ise faydasız denilebilir.

 1. Şekil faydası (Ör: Üretilecek malların hangi şekilde, boyut ve ebatta imal edileceği…)
  [su_lightbox type=”image” src=”https://ohantekten.com/wp-content/uploads/şekil-faydası.jpg”][su_button]Alakasız resimli örnek için tıklayın 😉 [/su_button][/su_lightbox]
 2. Yer faydası (Ör: Mal veya hizmetin, üretim merkezlerinden alınarak tüketiciyle buluşturmak bir pazarlama hizmetidir. Bu durum pazarlamanın yer faydasını oluşturur. Nakliyeciler iyi bir örnek sayılabilir…)
 3. Mülkiyet ve değişim faydası (Ör: Tüketicilerin bir maldan faydalanması için öncelikle o malın tüketiciye satılması, yani malın tüketiciye ulaştırılması gerekir… Pazarlama bu dağıtım ve satış işlerini gerçekleştirir. Bu da mülkiyet faydasını oluşturur…)
  “Tüketiciler, kendilerine sunulan bu mal veya hizmetleri satın alabildikleri için mülkiyet faydası söz konusudur.”
 4. Zaman faydası (Ör: Üretimi belli mevsimlerde yapılan malların bazen her mevsim tüketilmesi gerekir. Örneğin buğday. Bu yüzden pazarlama faaliyetleriyle bu malların depolarda saklanması ve her mevsimde tüketiciye ulaştırılması gerekir. Bu da pazarlamanın Zaman Faydasını oluşturmuş olur. )
  Alakasız videolu canlı örnek 🙂https://youtu.be/9-edYqX8Orw?t=30m24s
 5. Bilgi faydası (Ör: Bilgi teknolojilerinin kullanılması…)
  [su_lightbox type=”image” src=”https://ohantekten.com/wp-content/uploads/alo-teknik-servis-mi.jpg”][su_button]Alakasız resimli örnek için tıklayın 😉 [/su_button][/su_lightbox]

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

Değer

Bir şeyin gerekliliğini, önemini belirlemeye yarayan ruhsal enerji miktarıdır.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

Tüketim

Mal ve hizmetlerin, insan ihtiyaçlarının karşılaması amacıyla kullanılmasına denir.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

Talep

Bir mal veya hizmetin fiilen istenmesine talep denir.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

Arz

Talebin üretimine arz denir.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

Fiyat

Mal veya hizmetin değişim değerine denir.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

Mal ve Hizmetler

İnsanların istek ve ihtiyaçlarını  giderme özelliğine sahip unsurlara denir.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

İşletme ve Hukuk

İşletmecilik faaliyetlerinin bütün yönleri; kanun, tüzük ve yönetmeliklerle, ahlak kuralları, gelenek ve göreneklerle düzenlenmiştir.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

İş Dünyasını Yöneten Unsurlar Nelerdir?

 • Devleti temsil eden organların kanun tüzük ve yönetmelikleri.
 • Topluma ait ahlak kuralları.
 • Global alanda faaliyet gösteren kurumların kabul ettiği kurumlar.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

İnsan İhtiyaçları

İhtiyaç organizmanın içindeki bir eksikliktir.

İnsanda buna benzer bir ihtiyaç eksikliği olduğu zaman, bu eksikliği gidererek tatmin olmak ister. Bunun içinde iş adı verilen eylemlerde bulunur.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

EKONOMİK SİSTEMLER

Toplumu oluşturan bireylerin yetenekleri ve aldıkları eğitim ölçüsünde mal ve hizmet üretiminde görev almaları sonucunda oluşan sosyal organizasyona ekonomik sistem denir.

Gelenekçi Sistem

Ekonomik faaliyetlerinin alışılagelmiş gelenek ve görenekler çerçevesinde yürüttüğü bir sistemdir. Gelenekçi sistemle yürütülen toplumların çoğu özellikle 20. yy da Kapitalist ve Sosyalist sistemin etkisinde kalmıştır.

Kapitalist Sistem

İlk kez Adam Smith tarafından 1776 Ulusların Eseri adında tanıtılmıştır.

Sosyalist Sistem

Üretim amaçlarının mülkiyetin kamuya ait olduğu bir sistemdir… Sermaye, emek ve doğa kanunun ürünüdür.

Karma Ekonomik Sistem

İki evrensel ekonomik sistem olan kapitalizm ve sosyalizm arasında yer alan özü itibariyle kapitalist sistemin özelliklerini taşıyan bir ekonomik düzendir.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

İşletme Tarihinin Altı Dönemi

 1. SÖMÜRGE DÖNEMİ: Tarıma dayalı ekonomik sistemdir. 1776 yılından önceki dönemi kapsar. İngiltere, İspanya ve Hollanda vb…
 2. SANAYİ DÖNEMİ: Kitlesel üretim vardır, makine üretimi artmıştır, sermayeye dayalı üretime geçiş yapılmıştır. Bu dönem 1760 ve 1850 tarihleri arasında…
 3. ENDÜSTRİYEL GİRİŞİMCİLİK: 1800 lü yılların sonuna kadar geçen zamanı kapsar. İşletmelere girdi sağlama amaçlı teknolojiye dayalı sistemdir.
 4. ÜRETİM DÖNEMİ: 1920’li yıllara kadar daha fazla miktarda üretimin yapıldığı dönemdir. “Ne kadar çok üretim yaparsak o kadar çok satış yaparız mantığı vardır.
 5. PAZARLAMA DÖNEMİ: 1950’li yıllardan itibaren ortaya çıkmıştır.
  Müşteri odaklı bir dönemdir.
  Müşterinin istek ve arzularına uygun mal ve hizmet üretimi vardır.
 6. İLİŞKİSEL PAZARLAMA DÖNEMİ: 1990’lı yıllardan sonraki dönemdir. Müşteri diğer işletme ve işletmeye girdi sağlayanlar arasındaki ilişkiyi temsil eder.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

İşletmelerin Ekonomik Açıdan Önemi

 • İşletmelerin üretim birimleri olması.
 • İşletmelerin yaratıcı birimleri olması.
 • İşletmelerin bölgelerin ekonomik gelişmesine katkıda bulunmaları.
 • İşletmelerin tasarrufların değerlendirilmesine olanak sağlamaları.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

İşletmelerin Sosyal Açıdan Önemi

 • İşletmelerin istihdama katkıda bulunmaları.
 • İşletmelerin toplumsal ferah düzeyinin artmasına ve gelişmelerine olanak sağlaması.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

İşletmelerin Kuruluş Amaçları

Bir işletmenin benimsenmesi ve başarılı olabilmesi için;

 • Kabul edilebilir olmalı.
 • Ulaşılabilir olmalı.
 • Amaçları açıkça tanımlanmış olmalı.
 • Amaçları motive edici olmalı.

Özel Amaçlar

 • Satış gelirlerini arttırmak.
 • Kaliteli mal ve hizmet sunmak.
 • Ucuza mal üretip ucuza satmak.
 • İstihdam olanağı sunmak.
 • Büyümek ve gelişmek.
 • Topluma ve devlete hizmet etmek.
 • İşletme çalışanlarını gözetmek.
 • Uluslar arası alanda faaliyet göstermek.
 • Sosyal saygınlık kazanmak, iyi bir imaja sahip olmak.

Genel Amaçlar

 • Uzun dönemli kâr elde etmek.
 • Topluma hizmet etmek.
 • İşletmenin yaşamını sürekli kılmak.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

İşletmenin Kuruluş Nedenleri

 • Bağımsız çalışma isteği.
 • Miras yoluyla işletme.
 • Yeni bir buluş veya fikri pazara sunma.
 • Toplumsal itibar sağlama.
 • Kazanç sağlama ve ülke ekonomisine katkıda bulunma.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

Bir Sistem Olarak İşletme

Sistem: Belirli parçalardan oluşan ve parçalar arasında etkileşim bulunan bütüne denir.

Not: Sisteme en iyi örnek insan vücududur.
Not: Her sistem kendisinden daha büyük bir sistemin alt sistemidir.

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

İşletmenin Fonksiyonları

 • Yönetim
 • Pazarlama
 • Finansman
 • Muhasebe
 • İnsan kaynakları
 • Üretim
 • Arge
 • Hakla ilişkiler

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

Çevre

Genel olarak bir kişi veya topluluğu etkileyen fiziksel ve sosyal şartların toplamına çevre denir.

Çevre 3’e ayrılır. (Genel Dış Çevre, Yakın Dış Çevre, İç Çevre)

 • Genel Dış Çevre
  • Politik ve Hukuki Çevre: Tekelciliği önleme, çevre koruma yasaları, Dış ticareti teşvik eden yasalar, Çalışanların hakları konusunda yapılacak değişiklikler.
  • Ekonomik Çevre: Milli gelirin yapısı, Ekonomik büyüme ve yatırımlar, Ekonomik gelişme devresi, Dış ticaret ve ödemeler dengesi, Faiz oranları, işsizlik, Enerji kaynakları ve maaliyetleri.
  • Demografik Çevre: Nüfusun miktarı ve yoğunluğu, Yaş yapısı, Coğrafi dağılımı, Gelir dağılımı, Eğitim düzeyi.
  • Sosyal ve Kültürel Çevre: İnsanların değer yargılarını, tutumlarını, davranış biçimlerini, kültürel alışkanlıklarını, yaşam biçimlerini oluşturan ve etkileyen çevredir.
  • Teknolojik Çevre: Yeni bilgilerin yaratıldığı ve her ortamda uygulanarak ürün ve süreçlerde gelşmelere yol açan platformlardır.
  • Rekabet Çevresi: Bir işletme için rekabet durumu içinde yer aldığı sektörle yakından ilişkilidir.
   • Tam Rekabet
   • Monopol Rekabet
   • Oligopol Rekabet

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

Uluslararası Çevre

 • Ticari anlaşmalar
 • İş birlikleri
 • Uluslararası ekonomik şartlar
 • Politika istikrarsızlıklar
 • Krizler

[su_divider top=”no” divider_color=”#f2df00″]

Kısa notlar >>


 

4.8/5 - (16 votes)

Yorum Ekle