Ders Notları

Genel İşletme Kısa Ders Notları 2019-2020

İşletme nedir?

Mal veya hizmet ihtiyacını karşılamak için kurulan kuruluştur. En önemli konusu kar elde etmektir.

Amaçları
* Kar elde etmek
* Topluma hizmet etmek
* İşletmenin yaşamını sürekli kılmak
* İstihdam sağlamak
* Kaliteli mal sunmak

İşletme Türleri
* Faaliyet alanına göre işletmeler
* Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler
* Üretim yapıları açısından işetme
* Büyüklüklerine göre işletmeler
* Hukuki yapılarına göre işletmeler

İşletme Tarihinin 6 Dönemi

1- Sömürge dönemi: ” Tarıma dayalı ekonomik sistemdir. 1776 yılından önceki dönemi kapsar. İngiltere, İspanya ve Hollanda vb… “
2- Sanayi dönemi: “Kitlesel üretim vardır, makine üretimi artmıştır, sermayeye dayalı üretime geçiş yapılmıştır. Bu dönem 1760 ve 1850 tarihleri arasında…”
3- Endüstri dönemi: “1800 lü yılların sonuna kadar geçen zamanı kapsar. İşletmelere girdi sağlama amaçlı teknolojiye dayalı sistemdir.”
4- Üretim dönemi: “1920’li yıllara kadar daha fazla miktarda üretimin yapıldığı dönemdir. “Ne kadar çok üretim yaparsak o kadar çok satış yaparız mantığı vardır.“
5- Pazarlama dönemi: “1950’li yıllardan itibaren ortaya çıkmıştır. Müşteri odaklı bir dönemdir. Müşterinin istek ve arzularına uygun mal ve hizmet üretimi vardır.”
6- İlişkisel pazarlama dönemi: “1990’lı yıllardan sonraki dönemdir. Müşteri diğer işletme ve işletmeye girdi sağlayanlar arasındaki ilişkiyi temsil eder.”

İşletmeni Çevresi

* Dış Çevre: (Doğal, sosyal, teknoloji, ekonomik, ulusal)
* Yakın Çevre: (Tüketici, rakipler, kredi ve ihtiyaç sağlayıcılar)
* İç Çevre: (İşletme sahipleri, hissedarlar, çalışanlar, yöneticiler)

Üretim / Üretim Faktörleri

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmetlerin, makine ve insan gücü kullanılarak medyada getirilmesine üretim denir.

Üretimin meydana gelmesi için gerekli olan girdilere üretim faktörleri denir.

* Ham madde
* Emek
* Sermaye
* Bilgi
* Girişimci

Yönetimin 5 Fonksiyonu (PÖYED)

* Planlama
* Örgütleme
* Yöneltme
* Eş güdüm
* Denetim (kontrol)

Üretim Yönetimi Fonksiyonları

* Ön planlama: Satış tahminleri ve ürün tasarımı gibi konuları oluşturur.
* Planlama: Malzeme, makine, iş gücü ve metoda yöneliktir.
* Kontrol: Üretimdeki aşamaların, sapmaların tespit edilmesi.
(Stok kontrolü, üretim sırası, kalite kontrolü.)

Üretim Siteminin Sınıflandırılması 6’ya Ayrılır

1-) Süreçlere göre
2-) Ürün cinsine göre
3-) Miktar ve üretim akışına göre
4-) Kesikli üretim
5-)

Girişimci / Girişimcinin Fonksiyonları

İşletme alanında sermaye koyarak bir işi yapmaya girişen, kâr amacıyla riski üzerine alan kişidir. Girişimci mal ve hizmet üretebilmek için bütün üretim ögelerini en iyi koşullarda bir araya getirir.

Fonksiyonları;

* Yeni organizasyonlar geliştirmek
* Yeni pazarlar bulamak
* Yeni kaynaklar bulmak
* Riskleri üstlenmek
* Ham madde ve diğer gereksinimleri bulmak

Yönetim
Örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için işletmenin kaynaklarını en etkili ve düzenli bir biçimde planlayan ve denetleyen süreçtir.

Yönetim dörde ayrılır;
* Klasik yönetim yaklaşımı
* Neo klasik yönetim yaklaşımı
* Modern yönetim yaklaşımı
* Post modern yönetim

Fizibilite Çalışması

Bir girişim süreci boyunca hem teknik hem de finansal açıdan gerekli araştırmalar değerlendirme yapılmasıdır.

(Ekonomik, mali, teknik, hukuki, örgütsel)

Pazarlama nedir?

Müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve toplumun bütünü için değer ifade eden önerilerin geliştirilmesi ve ulaştırılması için gerçekleştirilen bir dizi süreç.

Pazar (Arz ile talebin kesiştiği nokta)

Pazarlama Karması (4P)

* Ürün: (Ham maddelerin bir takım işlemlerden geçip kullanılabilir hale gelmesi.)
* Fiyat: (Ürünün değişim ve takas değeridir.)
* Dağıtım: (Ürünün müşteri ile buluşması için planlanan yer.)
* Tutundurma: (Reklam çalışması.)

Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Ürün Hayat Seyri

.Giriş—–>.Büyüme—–>.Olgunluk—–>.Gerileme

* Giriş (Yeni geliştirilen ürünün pazara sunulmasıyla başlar. Bu aşamada satış hızı genellikle düşüktür.)
* Büyüme (Satışlar ve karlar hızlı bir şekilde artmaya başlar.)
* Olgunluk (Maliyetlerin en düşük seviyeye düştüğü ve karların en yüksek seviyeye çıktığı dönemdir.)
* Gerileme (Artık satışlar ve karlar hızla düşmeye başlamıştır.)

Swot Analizi (durum)

İşimizle ilgili alanlarda güçlü ve güçsüz yönlerimizi görmemizi, gelecekte bizi bekleyen fırsat ve tehditlere karşı hazırlığımızı önceden yapmamızı sağlayan eylemdir.

Araştırma sürecinde;
* Güçlü yönler
* Zayıf yönler
* Fırsatlar
* Tehditler …..değerlendirilir.

Pazar Bölümleme ve Hedef Pazar Stratejisi

* Uygun pazar stratejinin belirlenmesi
* Pazar bölümleme değişkenlerinin belirlenmesi
* Pazar profillerinin geliştirilmesi
* Pazar bölümlerinin değerlendirilmesi
* Hedef pazar seçimi

Tüketim Ürünleri

* Kolayda Mallar: (Tüketicilerin sık sık aldıkları, almak için çaba göstermedikleri mallardır. Örneğin su.)

* Beğenmeli Mallar: (Tüketicilerin satın alma yaparken renk, model gibi özelliklere bakması… Örnek ayakkabı.)

* Özellikli Mallar: (Belirli tüketici grubuna hitap eden, onları bulmak için çaba serf edilen fiyatı yüksek mallardır. Örneğin pırlanta, kürk, otomobil.)

* Aranmayan Mallar: (Tüketicilerin ihtiyaç duyduğunda aklına gelen mallardır. Örneğin mezar yeri, kefen…)

Pazarlama Çevresi

Bir işletmenin pazarlama çevresi, pazarlamanın hedef müşteri ile başarılı ilişkiler kurma ve sürdürme yönetimi becerisini etkileyen pazarlama dışındaki oyuncu ve güçlerden oluşur. Çevreyle ilgilenmek, fırsatları yakalama, tehditleri görme imkanı sağlar. (Prentice Hall, Brainy Betty)

Mikro Çevre:
İşletmenin müşterilerine hizmet sunumu becerisini etkileyen işletmeye yakın oyunculardan oluşur.
* İşletme
* Tedarikçiler
* Pazarlama aracıları
* Müşteriler
* Rakipler
* Sosyal Gruplar

Makro Çevre:
Mikro çevreyi etkileyen daha büyük sosyal güçlerdir.
* Demografik çevre
* Ekonomik çevre
* Doğal çevre
* Teknolojik çevre
* Politik çevre
* Kültürel güçler

Ekleyen: A. Ergin

5/5 - (9 votes)

Yorum Ekle

1 Yorum