Ders Notları

Marka Yönetimi Ders Notları

1- Yeni ürün kavramını tanımlayınız? Yeni ürün düşüncelerinin kaynakları nelerdir? Sayınız.

Bir benzeri olmayan, gerçek anlamda yeni mallardır. Pazardaki gizli talebi harekete geçirebilmek amacıyla yaratılan ve daha önce benzeri bulunmayan mallardır. (Görüntülü telefon gibi.)

2- Yeni ürün geliştirme süreci aşamaları nelerdir sayınız.

 • Yeni ürün düşüncelerinin toplanması
 • Düşünceleri eleme
 • Yeni ürün tasarılarının geliştirilmesi
 • Ürün tasarılarının testi
 • Yeni ürünle ilgili pazarlama stratejilerini geliştirme
 • İşletme amaç ve olanaklarına uygunluğu değerlendirme
 • Ürün geliştirme
 • Pazar testi
 • Ticarileştirme

3- Ambalajlama nedir? Pazarlama aracı olarak kullanılmasına etki eden faktörler nelerdir? Ambalajın amacı nelerdir?

Ambalajlama, ürünü saran unsurların üretimi ve dizayn edilmesiyle ilgili faaliyetlerden oluşmaktadır. Ambalajlar temelde üç malzemede oluşabilir:
a. Birincil Ambalaj b. İkincil Ambalaj c. Nakliye Ambalajı

Faktörler,
* Self-Servis Alışveriş:
(Süper Marketler tüketicinin beğenisine sunulan ürünler.)
* Tüketici Ferahı: (Tüketiciler kullanışlı, daha güzel görünen ve güven veren ambalajlara daha yönelmektedir.)
* İşletme ve Marka İmajı: (Ambalajlar markanın ve işletmenin tanınmasına katkı sağlar.)
* Yenileşim (inovasyon) Fırsatları:

Amaçları,
* Ürünün korunmasını, saklanmasını, kullanılmasını sağlamak ve kolaylaştırmak.
* Gereksiz maliyet artışlarına neden olmamak.
* Kullanılan malzemelerin amaca uygunluğu.
* Üretim süreçlerinde rasyonellikten ayrılmamak.
* Teknolojik gelişmelerden yararlanmak.

4- Etiketleme nedir? Etiketlemenin fonksiyonları nelerdir?

Etiketleme ambalaj kararlarının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.  Etiketleme, ambalajın üzerindeki yazılı, basılı bilgiyi, resimleri ve grafikleri kapsamaktadır. Etiketleme ürünü tanımlayıcı, markayı tanıtıcı ve promosyon etkisi oluşturucu şekillerde kullanılabilir.

Fonksiyonları
* Ürün ya da markayı tanıtma işlevi,
* Haksız rekabeti önleme işlevi,
* Bilgilendirme işlevi,
* Tutundurma işlevi,

5- Yeni bir ürün pazara çıktığında karşılaştığı müşteri kitleleri nelerdir? Kısaca her birini açıklayınız.

………..

6- Hizmet pazarlaması nedir? Hizmetlerin özellikleri nelerdir sayınız.

Bir faaliyetin temel amacı veya unsuru olarak tüketici isteklerini giderici nitelikte, belirlenebilen soyut çabalardır.
Özellikleri,
* Soyut olma: Hizmetleri mallardan ayıran özelliklerden biride elle tutulamaz, gözle görülemez olmasıdır. Hizmeti satın aldığınızda ancak onun kullanım hakkını elde etmiş olursunuz. Örneğin bir banka kartı aldığınızda herhangi bir ATM’ye sahip olamazsınız, sadece bankacılık işlemleri için kartı kullanım hakkına sahip olursunuz.
* Heterojen olma:
* Üretim ve Tüketimin eşzamanlılığı:
* Stoklanamama:

7- Hizmet pazarlamasının pazarlama karması elemanları nelerdir, kısaca açıklayınız.

 • Fiziksel ortam: Tüketicinin satım alım kararı öncesinde işletmeyle ilgili ipuçları vermesi açısından önemlidir. Örneğin bankanın dekorasyonu, kredi kartı sayısı ve özellikleri tüketiciyi çekmesi bakımından önemlidir.
 • Katılımcılar: Hizmet işletmelerinde rekabetçi üstünlüğün ve farklılaştırılmanın yaratılabilmesinin birincil faktörü katılımcılardır.
 • Süreç yönetimi: Genel olarak bir sistemin nasıl işletildiği, politika ve işlemler, müşteri katılım oranı, kalifiye personel sayısı, mevcut kapasite oranı gibi konular yer alır.

8- Marka nedir? İyi bir marka adının taşıması gereken özellikler nelerdir?

Bir üretici veya satıcının mal ve hizmetlerini belirlemeye, tanıtmaya ve rakiplerinden ayırıp farklılaştırmaya yarayan isim, terim, sözcük, simge, tasarım, renk veya bunların çeşitli bileşimleridir.

 • Olumlu çağrışımlar uyandırmalı.
 • Telaffuzu ve hatırlanması kolay olmalı.
 • Ürünün faydalarını akla getirmeli.
 • Ayırt edici olmalı.
 • Mevcut başka bir markanın adına benzememelidir.

9- Marka işareti, alamet-i farika, marka rengi, parazit marka, patent, logo kavramlarını açıklayınız.

 • Marka işareti: Markanın gözle görülen şekilli kısmıdır. (Sembol, tasarım, renklendirme vs.)
 • Alamet-i Farika: Yasal veya hukuki yönden korunan marka veya kısmıdır. (özcük veya terimde olabilir.)
 • Marka rengi: Renk marka işaretinin, isminin veya logoların çok önemli bir tamamlayıcısıdır. Pazar konumlamasında çok önemli bir araçtır.
 • Parazit marka: Bir ülkede tescil edilmiş olan ve tanınmış bir markanın başka türden ürün ve hizmetleri için kullanılmasıdır.

10- Markanın işlevleri nelerdir?

 • Mamul marka sayesinde kolayca tanımlanır.
 • Mamulün kalitesini belgeler.
 • Mamul grubundaki diğer ürünler için fikir verir.
 • Marka bağımlılığı ile belirli bir mamulün devamlı satışı sağlanır.
 • Markalaşma başarılı ise maliyetler düşer, kar artar.

11- Marka kişiliği nedir? Boyutları nelerdir?

Tüketicilerin çeşitli markaları birbirinden ayırt edebilmesini sağlayan kişilik özelliklerinin farklı markalara aktarılması ile yaratılmaktadır.

Boyutları:

 • Samimiyet
 • Coşku
 • Ustalık
 • Seçkinlik
 • Sertlik

12- Marka kimliği kavramını açıklayınız?

Marka kimliği, marka için anlamı, yönelimi ve amacı belirlemeye yardımcı bir çerçevedir. Yapılan iş ne olursa olsun, onu anlatan ve ona imaj oluşumunu sağlayan en temel en temel yapılanmadır.

13- İsim, logo, amblem, slogan kavramlarını açıklayınız, günümüz işletmelerinden birer örnek veriniz.

 • Amblem: Sözcük özelliği göstermeyen; soyut ya da nesnel görüntülerle ya da harflerle oluşturulan simgelerdir. (Örnek: ismin altındaki çizgi)
 • Logo: Amblemden farklı olarak firmanın ismini de yansıtır. Sade, kolay anlaşılır, hatırlanması kolay, mümkün olduğunca az renkten oluşmalıdır. (Örnek: NIKE yazı stili)
 • Slogan: Marka hakkında tanımlayıcı ve tüketicinin duygularını harekete geçiren kısa kelime grubudur. Örnek: “Ace içeri mikroplar dışarı.”
 • İsim: Markanın sözlü olarak ifade edilebilen kısmıdır.

14- Logo ve amblem tasarımında dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

 • Orijinal ve dikkat çekici olmalı.
 • Tüketicinin zihninde karışıklığa yol açmamalı.
 • Uyarıcı ve özendirici olmalı.
 • Hatırlanması kolay olmalı.

15- İyi bir marka isminin genel özellikleri nelerdir?

 • Telaffuzu kolay olmalı, kulağa hoş gelmeli, kolay anlaşılmalı.
 • Bellekte kolaylıkla yer edinebilecek ilginçlikte olmalı.
 • Var olan başka sektörden bir isme bezememeli.
 • Türkçe karakter içermemeli.
 • Hiçbir dilde kötü ve ters anlam içermemeli.

16- Marka tescili nedir? Sahibine sağladığı avantajlar nelerdir?

Markanın rakip firmalar tarafından haksız yere kullanılmaması için, yasal yollarla markanın korunmasına denir.

 • Tescilli bir marka başkasına devir edilebilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.
 • Ürün veya hizmetin başkaları tarafından izinsiz kullanılmasını engeller.


Marka Değeri Tanımı

Marka adı, marka sembolleri, marka çağrışımları ve itibarının değeridir. Ve bir ürüne verilen, belirli bir marka adına eklenen değerdir.

Marka Bağımlılığı Tanımı

Marka bağımlılığı, tüketicinin zaman içerisinde, bir kategorideki belli bir markanın satın alımına konsantre olmasıdır.

Marka bağımlılığı olan tüketici, bildiği ürünü alan ve o ürünle ilgili pozitif düşünceye sahip kişidir.

Marka Farkındalığı ve Yararları

Farkındalık, markanın tüketicinin zihninde yarattığı yarattığı etkiyi ifade eder.

Marka farkındalığı için, marka ile adının özdeşleştirilmesi gerekmeyebilir. Paket rengi gibi gibi ayırt edici uyarıcılardan da oluşabilir. Marka adı bilinmese bile bu ayrıntılar seçim yapmaya olanak tanır.

Marka Çağrışımları ve Önemi

Tüketicinin markayla ilgili olarak aklında ya da zihninde oluşan her şeydir.

Marka çağrışımları, tüketicilerin marka farklılaşması ve marka uzantısındaki bilgileri işlemesine ve yeniden hatırlamasına yardım eder. Bunun yanında bir satın alma nedeni oluşur ve tüketicide olumlu etkiler oluşturur.

Marka Kimliği

Marka için anlamı, yönelimi ve amacı belirlemeye yardımcı bir çerçevedir. Bu olaya bir kimliklendirme olarak bakacak olursak; yapılan iş ne olursa olsun, onu anlatan ve ona imaj oluşumu sağlayan en temel yapılanmadır.

Marka Bağlılığının Oluşumunu Etkileyen Faktörler

 • Markanın farkında olma
 • Markanın itibarı
 • İmaj
 • Promosyon
 • Algılanan kalite
 • Yenilikler
 • Marka uzantısı
 • Tatmin

Algılama Haritaları

Algılama haritaları ürün için uygun bir konum seçmek, markaların işgal ettiği yerleri göstermek ve daha iyi olabilecek konumları belirlemek için kullanılmaktadır.

” Bir pazardaki ürünlerin konumlarının görselleştirilmesidir.”

Kaynak

4.3/5 - (3 votes)

Yorum Ekle