Ders Notları

Pazarlama Araştırması Ders Notları

1. Hipotez nedir?

Hipotez veya varsayım, bilimsel yöntemde olaylar arasında ilişkiler kurmak ve olayları bir nedene bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli sayılan bir önermedir. Bilimsel bir ifadenin hipotez kabul edilebilmesi için sınanabilmesi gerekir.

Örnek:

 • H0: Kültür Bakanlığı’nın yaptığı araştırma ile araştırmacının yaptığı araştırma sonuçları arasında bir farklılık yoktur.
 • H1: Kültür Bakanlığı’nın yaptığı araştırma ile araştırmacının yaptığı araştırma sonuçları arasında bir farklılık vardır.

2. Araştırma modeli nedir?

Bir araştırmanın amacına uygun ve ekonomik olarak verilerin toplanması, çözümlenebilmesi için gerekli koşulları düzenlemeye denir. Koşulların düzenlenmesinde iki yaklaşım vardır Tarama Modeli ve Deneme Modeli. (Bu yaklaşımlar araştırıcı tarafından içinde bulunulan duruma göre kullanılır.)

3. Araştırma modellerinin sınıflandırılması?

 • Keşifsel Araştırmalar
 • Betimsel Araştırmalar
 • Nedensellik Araştırmaları

4. Keşifsel araştırma modelinin kullanıldığı durumlar genel olarak nelerdir?

Araştırma konusuyla ilgili ilk ve ön bilgileri elde etmek amacıyla yapılan araştırma ve incelemelerdir. Konuyla ilgili bilgi düzeyini, terimleri ve kavramları, yapılan yayınların ve araştırmaların yoğunluğunu saptamak üzere yapılır.

Daha çok kütüphane çalışması niteliğinde olmakla beraber, ilgili kişilerin, ya da uzmanların görüşüne de başvurulabilir.

5. Veri nedir? Veri türleri nelerdir?

Bir araştırmada, bir tartışmada, bir akıl yürütmede sonuca ulaşabilmek için gereken ilk bilgidir. (Bir veya birden fazla bilgiden oluşan kümedir.)

Veri genellikle araştırma, gözlem, deney, sayım, ölçüm yoluyla elde edilir.

Türleri;

 • Nitel veri
 • Nicel veri
 • Sınıflanabilen ve sınıflandırılabilen nitel veri
 • Sürekli nicel veri
 • Kesik nicel veri
 • Kategorik veri

6. Örneklem nedir?

Araştırılmak istenen bir olayla ilgili evrenden, belli kurallara göre seçilmiş, evreni temsil ettiği varsayılan küçük bir küme örneklem olarak adlandırılır. Örneklem evreni oluşturan varlıkların alt parçalarından oluşur.

Süreci aşamaları:

 1. Aşama: Evrenin tanımlanması
 2. Aşama: Çerçevenin belirlenmesi (Araştırma evreninin belirlenmesi)
 3. Aşama: Örnekleme yönteminin seçimi
 4. Aşama: Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi
 5. Aşama: Örneklem birimlerinin seçimi
 6. Aşama: Verilerin derlenmesi
 7. Örnekleme yöntemleri nelerdir? Bunlardan tesadüfü olmayan örnekleme yöntemini detaylı olarak açıklayınız.

Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri;

 • Elverişlilik örneklemesi
 • Amaçlı veya yargıya dayanan
 • Kota örnekleme
 • Kartopu örnekleme

8. Tesadüfi örnekleme yöntemleri nelerdir?

 • Basit rastgele örnekleme
 • Katmanlı rastgele örnekleme
 • Küme örneklemesi
 • Sistemli rastgele örnekleme
 • Çok aşamalı örnekleme

9. Birincil veri toplama yöntemleri nelerdir? Sayınız ve hepsini açıklayınız?

İncelenmekte olan olayın gerçek tanığı tarafından elde edilen veriler birincil verilerdir. Örneğin araştırmada anket yoluyla toplanan veriler, elde ediliş bakımından birincil verilerdir.

 • Anket Yöntemi:
  Araştırmacı tarafından oluşturulan, bilgi alınacak kişilere doğrudan okuyup cevaplandıracakları soruların hazırlanması ile yapılan bilgi edinme, veri toplama yöntemidir.
 • Gözlem Yöntemi:
  Araştırılacak unsurların doğal ortamlarındaki yapılarının incelenmesi sonucu veri elde etme yöntemidir.
 • Görüşme Yöntemi:
  Bilgi alınacak kişilerle karşılıklı konuşma yoluyla veri toplama yöntemidir
 • Deney Yöntemi:
  Araştırıcının kontrolünde Neden-sonuç ilişkilerini belirlemeye dönük Toplanmak istenen verilerin üretilmesi çalışmalarıdır.
 • Tarama Yöntemi:
  Araştırmacının konusuyla ilgili mevcut kaynakların incelenmesi yoluyla veri elde etme yöntemidir.

10. Pazarlama araştırması nedir?

Bir pazar hakkında bilgi toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, pazarda satışa sunulacak bir ürün veya hizmet için, geçmiş şimdiki ve potansiyel müşteriler hakkında; işletmenin harcama alışkanlıklarını, konumu ve ihtiyaçların araştırılmasıdır.

11. Pazarlama araştırmasının süreçleri nelerdir?

 • Araştırma Probleminin Belirlenmesi
 • Araştırma Planının Geliştirilmesi
 • Örnekleme ve Veri Toplama
 • Veri Analizi ve Yorumlama

12. Pazarlama bilgi sistemi nedir?

Pazarlama yöneticileri için gerekli olan bilgileri sürekli bir akışta gösterme, analiz etme ve dağıtma sürecidir.

Alt başlıklar;

 • İç raporlama
 • Pazarlama karar destek sistemi
 • Pazarlama istihbaratı
 • Pazarlama araştırması

13. Pazarlama araştırmalarında etik konular nelerdir? Kısaca açıklayınız.

……

14. Problemin tanımlanması aşamasını açıklayınız.

 • Spesifik araştırma alanı tanımlanmalı ve sınırlandırılmalıdır.
 • Test edilecek hipotezler ya da cevaplandırılacak sorular belirtilmelidir.
 • Araştırmanın önemi kısaca gösterilmelidir. “Araştırmanın amacı şudur.” gibi açık yazılmış bir cümle bulunmalıdır.
4.5/5 - (2 votes)

Yorum Ekle